Vedtægter for

Crazy Horse Country Music Club

§ 1 Navn

Klubbens navn er: Crazy Horse Country Music Club, Horsens, i forkortet form Crazy Horse.

§ 2 Formål

Klubben er almen nyttig og har til formål, at afholde aktiviteter til gavn for elskere af country musik, samt medvirke til udbredelsen af country musikken i Danmark, evt. i samarbejde med andre country klubber.

§ 3 Medlemskreds

Klubben optager kun personer over 18 år. Derudover kan optages enhver person, der gennem sin interesse for country musik, er villig til at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Alle optagne medlemmer skal oplyse navn og adresse samt fødselsdag og år, samt E-mail adresse.

Udnævnte æresmedlemmer af Crazy Horse Country Club, er kontingent fri og har gratis adgang til de ordinære fester i Crazy Horse

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er den ordinære generalforsamling, der indkaldes hvert år i januar kvartal. Der kan indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling hvis formanden, 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne kræver det.

Der skal indkaldes til generalforsamling med 4 ugers varsel, ved direkte udsendelse til alle klubbens medlemmer.

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til formanden senest 4 uger før generalforsamlingen. For ekstra ordinære generalforsamlinger, mindst 3 uger før.

Stk. 2: Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende dagsorden:

Valg af dirigent

  1. Formandens beretning
  2. Fremlæggelse af kontrolleret årsregnskab og status
  3. Indkomne forslag
  4. Valg af formand eller kasser
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af bilags kontrollant samt suppleant
  8. Fastsættelse af medlems kontingent
  9. Eventuelt

Stk. 3: Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlinger og afstemninger. Dirigenten kan udpege det nødvendige antal stemmetællere til at assistere ved afstemninger.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt og alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal, når ikke andet er foreskrevet i disse vedtægter.

Skriftlig afstemning skal gennemføres, hvis blot et medlem udtrykker ønske herom. Alle medlemmer har stemmeret mod forevisning af gyldigt medlemskort ( Girokort ). Hvert medlem kan kun repræsentere sig selv, der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 5 Bestyrelse

Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af formand og kasserer samt 3/5 bestyrelses medlemmer.

Et medlem af bestyrelsen, kan ikke samtidig besidde en bestyrelsespost i en anden country relateret forening.

Bestyrelsen er selvsupplerende ved afgang af to eller flere bestyrelses medlemmer, indtil næste generalforsamling. Møde afholdes så ofte formanden finder det påkrævet, eller når mindst to af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Klubben tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden. Ved særlige vidtrækkende beslutninger, kræves dog underskrift af formand, næstformand og kasser.

Bestyrelses medlemmer hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller generalforsamlingen indgåede økonomiske forpligtigelser.

Bestyrelsen kan frit udpege, aktive medlemmer til at deltage i arbejdsgrupper og lignende. Bestyrelsen har det fulde ansvar for at sådanne grupper følger klubbens vedtægter og de af bestyrelsen fastlagte regler.

§ 6 Opløsning af klubben

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af klubbens medlemmer på en med dette formål lovligt indkaldt generalforsamling, stemmer for dette eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for opløsning.

Foreningen kan først betragtes som opløst, når eventuelle midler er overført til et almennyttigt formål og et afviklingsregnskab, er godkendt af foreningens bilagskontrollant.

Bestemmelserne i denne paragraf kan kun ændres hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for ændringerne.

§ 7 Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter i øvrigt, kræves et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 02. marts 2013

Del siden