Dagsorden for generalforsamling den 11. februar 2017 ser således ud:

Dagsorden:

1

Valg af dirigent


2

Formandens beretning


3

Fremlæggelse af kontrolleret regnskab og Status


4

Fremlæggelse af budget for det kommende år


5

Indkomne forslag


6

Valg af kasserer Bent Jensen modtager genvalg


7

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Jonna Mathiassen og Jan Lynggaard modtager genvalg


8

Valg af 2 suppleanter.


9

Valg af 2 revisorer


10

Fastsættelse af kontingent for det kommende år


11

Eventuelt


Under generalforsamlingen var klubben vært ved en øl/vand.Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 8. januar 2017Del siden